Bijeenkomst Verkennen nieuwe doelstellingen voor Agro-innovatiecentrum De Marke

Op 21 januari 2021 organiseerde Coöperatie De Marke een digitale bijeenkomst voor haar potentiële leden om mee te denken over het onderzoek op Agro-innovatiecentrum De Marke. De Marke wil het onderzoek graag naar het boerenerf brengen, want hier liggen ook de oplossingen zo is de veronderstelling. Er waren 55 deelnemers.

Voorzitter André Arfman gaf een korte introductie van de ambitie van De Marke. ‘De Marke wil de regie van de onderzoeksprogrammering weer teruggeven aan de boeren, om zo te werken aan een toekomstbestendige melkveehouderij op zandgrond.’ Vervolgens werden de eerste ideeën en ambities over nieuwe doelen voor natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw en klimaat gepresenteerd. Aansluitend gingen de deelnemer in groepjes in gesprek over deze onderzoeksdoelen en in hoeverre deze doelen aansluiten bij de uitdagingen in de melkveehouderij. De samenstelling van de groepjes was divers: potentiële leden van Coöperatie De Marke, zijnde boeren en vertegenwoordigers uit de agribusiness, bestuursleden en medewerkers van De Marke.

Samenhang en niet alles tegelijk

De deelnemers gaven aan de samenhang tussen de drie hoofdthema’s belangrijk te vinden. Ook zijn de economische effecten van het onderzoek van belang en moet het bijdragen aan een beter verdienmodel. Ook is het belangrijk zowel op de korte termijn (ongeveer 5 jaar) als de lange termijn (30 jaar) doelen te stellen. En moet het onderzoek altijd een praktische, functionele en rendabele toepassing kunnen vinden op het melkveebedrijf (zowel zand als klei). Het is belangrijk om de verbindingen tussen melkveehouderij en akkerbouw te gaan verkennen. Het onderzoek dient aan te haken op concrete onderwerpen; maak de onderzoeken niet te groot en te breed. Niet alles kan tegelijk, maak goede afwegingen welk onderzoek uitgevoerd wordt, waren de deelnemers van mening. Voorts zien de deelnemers een belangrijke taak voor De Marke in het onderwijs. Ook verbinding zoeken met de maak- en techindustrie is van betekenis voor de ontwikkeling van De Marke. De Marke moet een broedplaats voor innovaties worden!

Vruchtbare avond

Een lange lijst van gewenst onderzoek was het vruchtbare resultaat van de avond. Voldoende voor de onderzoekers van Agro-innovatiecentrum De Marke om mee aan de slag te gaan. Een greep uit de suggesties per onderzoeksrichting:

Kringlooplandbouw

 • Welke potentiële kringlopen en reststromen kunnen we gebruiken (bermmaaisel bijvoorbeeld) en wat is het effect hiervan op diergezondheid, melkkwaliteit en bodemleven?
 • Koeientoilet, scheiden van mest en urine aan de bron.
 • Het omschakelen van dierlijk naar plantaardig voedsel is interessant.
 • Is een stikstofstripper een optie?
 • Hoe kunnen we het kunstmestgebruik verminderen?
 • Hoe kunnen we meer/andere gewassen telen, zodat we minder krachtvoer hoeven aan te voeren?
 • Meer eiwit van eigen land met minder kunstmest. Met welk type landgebruik/vruchtwisseling kunnen we duurzaam eiwitten en energie produceren?

Natuurinclusieve landbouw

 • Wat zijn verdere verdienmodellen omtrent natuurinclusieve landbouw?
 • Is het waardevol om een nulmeting te doen; waar staan we nu omtrent biodiversiteit?
 • Blijf kennis over kruidenrijkgrasland doorontwikkelen.
 • Kunnen we alternatieven verzinnen voor het zodebemesten? Dit is schadelijk voor het bodemleven en vogels.
 • Kunnen we experimenteren met mengteelten en strokenteelt; monocultuur is vatbaar voor ziektes.
 • Hoe kunnen we biodiversiteit inpassen op het bedrijf, zonder dat het ten koste gaat van de gewasopbrengsten?
 • Hoe kunnen we met minder vee meer geld gaan verdienen?

Klimaat

Er zijn enkele droge zomers geweest, dus men heeft veel aandacht voor waterhuishouding.

 • Zijn er mogelijkheden om water op te slaan? En hoe kan dit eventueel in combinatie met de ontwikkeling van natuur / biodiversiteit?
 • Hoe kunnen we de bodemvochttoestand verhogen?
 • Kunnen we experimenteren met droogtebestendige gewassen, die minder water nodig hebben en dieper wortelen.
 • Hoe is de bodemvochttoestand van invloed op de resultaten van de kringloopwijzer? Wat kunnen we doen om bodemvocht te verhogen?
 • Zijn er mogelijkheden voor eendenkroos in combinatie met waterberging?
 • Is er nog ruimte voor drijfmest op De Marke 2.0?

Daarnaast is er ook nagedacht over energieopwekking.

 • Is energielevering een nieuw verdienmodel? Welke opties voor energieopwekking en opslag zijn het beste?
 • Kunnen we bijvoorbeeld de CO₂-footprint van kunstmestgebruik verminderen?
 • Onderzoek wat de mogelijkheden van waterstof(productie) zijn.
 • Is CO₂-vastlegging in de bodem een nieuw verdienmodel?
 • Er bestaat al veel variatie in de methaanemissie van koeien; kunnen we experimenteren met verschillende soorten koeienrassen en fokbeleid?
Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Nieuwe directeur van Coöperatie De Marke: Jaap Gielen

Jaap Gielen (57) wordt per 1 april de nieuwe directeur van Coöperatie De Marke in het Gelderse Hengelo. Vanuit deze functie gaat Jaap het Agro-innovatiecentrum De Marke aansturen. Een korte kennismaking met Jaap.

Natuurinclusieve landbouw nader bekeken

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke gaan we aan de slag met natuurinclusieve landbouw. De wetenschap deelt natuurinclusieve landbouw in een aantal onderdelen in. Eén daarvan is functionele biodiversiteit, waaronder kruidenrijke graslanden en bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid) vallen. Wat houdt functionele biodiversiteit in en wat heeft een melkveehouder daaraan?

De Marke zoekt naar passend optimaal teeltsysteem

Een belangrijk doel van De Marke is het realiseren van goede gewasopbrengsten bij een optimale mineralenbenutting. De drie droge jaren op een rij zorgden voor een afnemende gewasproductie en voedervoorziening op de droge zandgronden in Hengelo (Gld.) De komende jaren gaan we binnen het KLIMAP-project op zoek naar nieuwe teeltsystemen die positief bijdragen aan het veranderde klimaat.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.