Agro-innovatiecentrum De Marke gaat op ingeslagen weg voort

Nu het opheffen van Coöperatie De Marke een feit is, is de vraag hoe gaat Agro-innovatiecentrum De Marke verder? Per 1 juni is Fleur Brinke aan de slag als Manager Agro-innovatiecentrum De Marke. We leggen deze vraag aan haar voor.

Fleur: ‘Als Agro-innovatiecentrum De Marke gaan we verder op de ingeslagen weg van Coöperatie De Marke. Dat betekent dat, net als bij de coöperatie, ons streven is om zoveel mogelijk boeren bij ons onderzoek te betrekken. Dat doen we via een Boerenstuurgroep, een Adviesraad en Vrienden van De Marke. De Boerenstuurgroep zorgt ervoor dat de boerenbetrokkenheid volop aanwezig is en zichtbaar is. Wat zijn de belangrijke onderzoeksthema’s en welke prioriteit hebben die? Ook denkt de stuurgroep mee hoe je kennis in de praktijk kunt toepassen. De Adviesraad vervult de rol van denktank en denkt na over de toekomst van De Marke en de agrarische sector. Daarnaast zijn er de Vrienden van De Marke. Daarover meer elders in deze nieuwsbrief.’

Boerderij van de toekomst

Agro-innovatiecentrum De Marke wil een rol spelen in het onderzoek als onafhankelijke kennisinstelling. Er zijn vier programmalijnen voor onderzoek: kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptieve landbouw en precisielandbouw. ‘Ons doel is verder om Agro-innovatiecentrum De Marke te laten uitgroeien tot een boerderij van de toekomst en (inter)nationaal toonaangevend te laten zijn in kringlooplandbouw. Op termijn hoort daar een nieuwe stal bij, op circulaire manier gebouwd. Een melkveebedrijf dat is ingebed in zijn omgeving en waar naast melk produceren inspirerende voorbeelden te zien zijn op het gebied van reductie emissies, robots en irrigatie. Ook is er plek voor akkerbouw gerelateerde teelten. Toch wil De Marke geen voorbeeldboerderij, blauwdruk of ideaalplaatje zijn, maar een inspirerende plek waar mensen onderzoeken, ervaringen opdoen, leren en elkaar inspireren’, zegt de kersverse manager.

Trefcentrum en broedplaats

Op Agro-innovatiecentrum De Marke staat onderzoeken, leren, innoveren en lanceren centraal. ‘De Marke wil daarom faciliterend zijn voor andere organisaties. Met name voor docenten, studenten en stagiaires van het agrarisch onderwijs op mbo- en hbo-niveau via Praktijkrijk leren en praktijkgericht onderzoek. Daarnaast wordt er op termijn gedacht aan gezamenlijke huisvesting met enkele agrarisch gerelateerde organisaties. Verder wil het Agro-innovatiecentrum zich profileren als lanceerplatform voor nieuwe bedrijvigheid met startups en jong talent en innovatiebroedplaats voor vernieuwing van de landbouw. Zo kunnen mooie stappen worden gezet in het belang van de toekomst van de melkveehouderij op zandgrond. Ik heb er veel zin in om me daar samen met het team voor in te zetten. Ik wil het bestuur, de medewerkers en alle betrokkenen graag bedanken voor wat ze de afgelopen jaren hebben neergezet. We gaan hier op doorbouwen ’, besluit Fleur enthousiast.

Fleur Brinke, Manager Agro-innovatiecentrum De Marke
Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Praktijkpilot druppelirrigatie in “Het Klooster”: effect op bodemvocht, opbrengsten en minerale stikstof

Een groep agrariërs in de Achterhoek beproefde druppelirrigatie in mais als één van de mogelijkheden om het bodemvochtgehalte op een optimaal niveau te houden en zo nitraatuitspoeling te voorkomen. In samenwerking met Agro-innovatiecentrum De Marke is er gekeken naar de werking van bodemvocht in relatie tot nitraatuitspoeling in combinatie met druppelirrigatie als watergiftmethodiek. De resultaten over 2021 zijn bekend, maar geven nog onvoldoende beeld. De praktijkpilot krijgt dit jaar een vervolg.

Bezoek het ruwvoer- en krachtvoerplatform op De Marke

Op Agro-innovatiecentrum De Marke staan de demovelden er prachtig bij. De demovelden zijn in samenwerking met eerstejaars studenten van het Zone.college en onder leiding van Kevin Lettink (stagiaire Aeres Dronten) aangelegd. De speerpunten dit jaar zijn maximale kwaliteit ruwvoer van eigen land en de mogelijkheden rondom eigen krachtvoerteelten, mengteelten in graan en mais en diverse kruiden in grasland.

Vertrouwd beeld verdwijnt

Wat betreft ons logo en onze huisstijl is afgesproken dat de huisstijl van Wageningen University & Research wordt gevolgd. Wat uiterlijke herkenbaarheid betreft verandert er dus de komende tijd nog het een en ander. Wat zijn de ontwikkelingen?
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.