Een andere wending

‘Afgelopen twee jaar zijn we met een grote groep betrokkenen aan de slag gegaan met het plan om De Marke in boerenhanden te brengen. We wilden zo voorkomen dat De Marke als onderzoekslocatie voor de melkveehouderij op de zandgrond gesloten zou worden in een tijd dat de sector voor grote opgaven staat en boerenbetrokkenheid bij het onderzoek cruciaal is. Het hebben van een onderzoekslocatie om te experimenteren is hierbij van cruciaal belang.

Om de Marke in boerenhanden te brengen, werd een coöperatie opgericht. Ook peilden we de interesse onder de doelgroep melkveehouders en overige betrokkenen. Dit leverde tal van geïnteresseerden op, die het plan omarmden en tevens open stonden om te participeren in de financiering voor de overname. Dit motiveerde ons als bestuur ons tot het uiterste in te zetten het gezamenlijke idee tot uitvoering te brengen.

Afgelopen jaar zijn we volop aan de slag gegaan met het opstellen van reële exploitatiebegrotingen, voerden we gesprekken met financiers en onderhandelden we met Wageningen University & Research (WUR), de huidige eigenaar van de locatie. Ondanks dat we er in slaagden de onderzoeksomzet fors te laten groeien, speciale financieringsvoorwaarden te regelen en veel mensen enthousiast te krijgen voor het idee, moeten we nu helaas concluderen dat een overname niet gaat lukken. Uiteraard hebben we verschillende varianten bestudeerd, echter zonder het gewenste resultaat. Het bestuur liet daarbij ook duidelijk meewegen dat er geen onverantwoorde (financiële) risico’s genomen zouden worden, waarbij De Marke over een aantal jaren alsnog zou verdwijnen en daarmee het toepassingsgericht onderzoek voor en van de melkveehouderij op zand. Deze conclusie is voor ons en vele betrokkenen die hier lang en hard aan hebben gewerkt enorm teleurstellend.

Aan de andere kant kunnen we ook best trots zijn. Door ons als melkveehouders te bemoeien met het onderzoek genereerden we aandacht voor praktijkonderzoek. Bovendien heeft WUR inmiddels aangegeven dat De Marke open blijft en graag samen met melkveehouders wil kijken hoe er meer praktijksturing kan komen in het onderzoek. Hoe dit vormgegeven gaat worden, verkennen we de komende tijd verder samen met andere partijen, waaronder de Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Hiermee worden de twee belangrijkste doelstellingen van de coöperatie gecontinueerd.

Als laatst wil ik, mede namens het voltallige bestuur, alle betrokkenen, medewerkers en aspirant participanten bedanken voor hun hulp en het vertrouwen dat we de afgelopen periode hebben mogen ervaren!

Column van André Arfman, voorzitter coöperatie De Marke

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

KPI-k project geeft veel discussie over meten en waarderen van kringlooplandbouw

Eind 2021 vonden vier groepsgesprekken plaats met bijna 30 VKA-leden over de landelijke set aan Kritische Prestatie indicatoren kringlooplandbouw (KPI’s kringlooplandbouw). De bijeenkomsten leverden veel discussie en verschillende meningen op. Er is nog een weg te gaan, zo werd duidelijk.

Fundering gelegd, nu verder bouwen

Column van Jaap Gielen, directeur Agro-innovatiecentrum De Marke: Fundering gelegd, nu verder bouwen

Veldproef met winterrogge op De Marke

Zomers worden droger en winters worden warmer. Op agro-innovatiecentrum De Marke is in 2021 binnen het project KLIMAP een veldproef met winterrogge aangelegd om te onderzoeken of deze teelt het ruwvoerproductieverlies door droogte in de zomer kan compenseren. Winterrogge als dekvrucht zorgde voor minder onkruid en verhoogde de drogestofproductie voor de eerste snede, maar de totale aantal kg onttrokken stikstof was hetzelfde over de eerste en tweede snede in vergelijking met inzaai zonder dekvrucht. Winterrogge als vanggewas produceerde meer kg drogestof dan Italiaans raaigras. Winterrogge als doorzaai in het najaar gaf geen verhoogde drogestofproductie in het voorjaar.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.