Een goede pH, de basis voor een goed functionerende bodem

Bodemkwaliteit staat volop in de belangstelling; ze speelt een centrale rol binnen toekomstbestendige landbouw met lage inputs. Mineralenbeschikbaarheid en -benutting, vochtbergend vermogen en de aanwezigheid van organische stof met daarin koolstof zijn de belangrijkste functies en kenmerken van een goede bodem voor een goede gewasproductie. Op haar beurt speelt de zuurtegraad een centrale spil in deze processen. Een goede pH van de bodem is van essentieel belang.

Met kalk kun je de zuurtegraad beïnvloeden. Het doel van bekalking is om met de vrijkomende kalk de pH te verhogen en de bodemstructuur (Calciumbezetting aan het CEC-complex, wellicht bij sommigen beter bekend als het klei-humus-complex) en dus de accu van de bodem te verbeteren, waardoor de planten dieper kunnen wortelen en beter in contact komen met de zand-, leem- en humusdeeltjes. Dit bevordert de plantbeschikbaarheid van alle mineralen en sporenelementen, ook fosfor. De voederwaarde en de kwaliteit van gras, graskuil en mais worden zo beter.

Niet bezuinigen op bodemanalyses

Bezuinig niet op bodemanalyses. Neem iedere vier jaar een uitgebreid monster, waar ook de pH onderdeel van is. Op zandgrond ligt de gewenste pH rond 5,5. Voor Kleigrond ligt deze een half punt hoger. Wanneer een pH verhoging gewenst is, maar de magnesium al hoog is, is een kalkmeststof zonder magnesium belangrijk. Te veel magnesium verdringt andere mineralen.

Hoeveel kalk is nodig?

Grofweg zijn er vier factoren die bepalen hoeveel kalk er nodig is om de pH te verhogen: de gewenste pH-verhoging, het percentage organische stof, de laagdikte en de neutraliserende waarde van de kalkmeststof.

De hoeveelheid kalk die nodig is om de pH-CaCl2 van de bouwvoor tot het gewenste niveau te verhogen, wordt als volgt berekend: kalkgift (nw* per ha) = kalkfactor x gewenste pH-verhoging (tiende eenheden) x bouwvoordikte (dm).

De kalkfactor geeft aan hoeveel kg nw* per ha per 10 cm bouwvoor nodig is om de pH met 0,1 eenheid te verhogen en wordt berekend met de volgende formule:

kalkfactor (10 cm bouwvoordikte) =
(15,68 x org. stof% + 15,68) / (0,02525 x org. stof% + 0,6541).

Voorbeeldberekening voor een perceel met 5% organische stof

Stel de gewenste pH verhoging is 0,3. We gebruiken Dolokal
(15,68×5+15,68) / (0,02525×5+0,6541) x 3 / 0,54 (nw van de kalkmeststof).

De nodige hoeveelheid Dolokal is 670 kg per ha.
Gaat het om bouwland (20cm) dan is het dubbele nodig: 1340 kg Dolokal/ha.

Geef op grasland niet meer dan 1000 kg kalk per keer. Is er meer nodig verdeel dit dan over meerdere jaren.

*nw = neutraliserende waarde (voorheen zbw; zuurbindende waarde).

Gips steeds meer gewenst

Calciummeststoffen (Gips) verhogen niet de pH maar wel de calciumbeschikbaarheid. Daarnaast bevatten ze zwavel. Er zijn steeds meer percelen waar de inzet van gips gewenst is.
Producten met eierschalen en zeeschelpenkalk zijn geschikt voor onderhoudsbekalking, niet om te ‘repareren’, ze hebben een langzame werking. Verstrek nooit kalk vlak voor of na een drijfmestgift. Drijfmest en kalk gaan reageren wat (extra) ammoniakemissie geeft. Een kleinere gift kan ook in een gekorrelde vorm met een kunstmeststrooier gegeven worden. Voor grasland zijn december, januari zijn de meest geschikte maanden. Kalk kan prima bij vorstig weer opgebracht worden. Voor akkerland is het advies dit na het ploegen te doen en goed in te werken.

Voor meer informatie, zie www.handboekbodemenbemesting.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Gezellige kennismaking op De Marke!

Agro-innovatiecentrum De Marke bestaat ondertussen een kleine drie jaar en waren er vele ontwikkelingen. Zo heeft Coöperatie De Marke een bestuur waar zes mensen deel van uitmaken, er zijn nieuwe medewerkers voor het onderzoek en de organisatie aangetrokken en worden we geholpen door verscheidene externe medewerkers die meewerken aan projecten.

Druppelirrigatie in de akkerbouw

Voor het project waterwijsboeren begeleidt Agro-innovatiecentrum De Marke een tweetal akkerbouwers met de teelt van aardappels met druppelirrigatie. Het doel is om optimaal gebruik te maken van het water en de gegeven nutriënten.

Melkveehouders van Morgen

Op 1 februari 2021 begon Anouk Hemmink met haar afstudeerstage De Marke voor de opleiding Communication & Multimedia Design. De opdracht was om na te denken over een communicatieoplossing om melkveehouders meer te betrekken bij De Marke. Na het doen van verschillende onderzoeken, het bedenken van verschillende mogelijkheden en deze te testen bij betrokkenen van De Marke en bij melkveehouders kwam Anouk tot het submerk ‘Melkveehouders van Morgen’.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.