Klimaatslimme landbouw

Agro-innovatiecentrum De Marke kan aan de slag met het nieuwe Deelprogramma Klimaatslimme landbouw. Een deelprogramma dat wordt gefinancierd door Regiodeal. In het Deelprogramma Klimaatslimme landbouw richt De Marke zich op het thema mitigatie: maatregelen om negatieve milieu-invloeden te voorkomen of te beperken.

Een uitdaging voor De Marke is om op korte termijn een emissiereductie van betekenis te halen (50-100%) en klimaatmaatregelen in te passen die passen bij een integraal duurzaam ontwerp. Het deelprogramma Klimaatslimme landbouw richt zich op de volgende onderwerpen:

  1. Een grensverleggend klimaatneutraal bedrijfsontwerp;
  2. Experimenteel onderzoek naar koolstofvastlegging in de bodem;
  3. Experimenteel onderzoek naar duurzame koolstofvastlegging in nieuwe gewassen en houtige opstanden.

De Marke klimaatneutraal

Dit project levert een integraal duurzaam en breed gedragen klimaatneutraal bedrijfsontwerp voor De Marke op. Het klimaatneutrale bedrijfsontwerp wordt gespiegeld aan twee praktijkbedrijven van leden van Coöperatie De Marke. Belangrijk hierbij is de combinatie van klimaatmitigatie met andere belangrijke duurzaamheidsvraagstukken, zoals waterkwaliteit, stikstofemissies, biodiversiteit en het verdienvermogen van de boer. Een van de resultaten is een routekaart voor inpassing van maatregelen op korte en lange termijn op het bedrijf. Melkveehouders worden geïnspireerd ook klimaatmitigatiemaatregelen toe te passen op hun bedrijf door demonstratie van de maatregelen en inspiratiemateriaal (brochures, excursies, studiegroepmateriaal, lezingen, artikelen in de vakpers e.d.).

Koolstofvastlegging in de bodem

Koolstofvastlegging is een grote kans voor de agrarische sector. In de publieke discussie wordt een grote potentie toegekend aan koolstofvastlegging in de bodem. Recent onderzoek toont echter aan dat de mogelijkheden in de Achterhoek bij de huidige bedrijfsvoering beperkt zijn. Een groot deel van de gronden zit al ’vol’. Het organische stofgehalte in de bodem is op het niveau van ‘goed landbouwkundige gebruik’. Dat wil zeggen dat de opbouw en afbraak van organische stof in balans zijn. Het innovatieve idee dat De Marke in dit project onderzoekt, is de mogelijkheid om de bouwvoor te verdiepen, zodat het bodemvolume waar de organische stof in kan worden opgeslagen wordt vergroot. Op proef- en demovelden op De Marke en enkele praktijkbedrijven wordt geëxperimenteerd met een combinatie van verdiepte grondbewerking en diepwortelende gewassen. De resultaten en ervaringen geven antwoord op de vraag wat het effect is van het concept op o.a.: koolstofbergend vermogen, gewasopbrengsten, vochtbergend vermogen, uitspoeling van nutriënten, (bodem)biodiversiteit en bedrijfseconomie.

Duurzame koolstofvastlegging in gewassen en houtopstanden

Naast vastlegging in de bodem is vastlegging in houtige, duurzame landschapselementen en in gewassen een optie. De al dan niet houtige biomassa dient dan voor de productie van biobased bouwmaterialen, zodat de koolstof duurzaam wordt opgeslagen. Hoe maken we nieuwe houtopstanden of nieuwe gewassen, zowel functioneel voor de duurzame koolstofopslag als voor toepassing in de bedrijfsvoering van het melkveebedrijf (strooisel, veevoer)? Wat zijn de meest effectieve gewassen? Tot slot kan duurzame koolstofopslag op De Marke zelf plaatsvinden in gebouwen. De Marke staat de komende jaren voor een belangrijke vernieuwings- en uitbreidingsopgave wat betreft de kantoor-, ontvangst- en bedrijfsaccommodatie (stallen). In welke mate kunnen (op het bedrijf geteelde) biobased bouwmaterialen bijdragen aan de koolstofopslag op het bedrijf? Vanuit dit project kunnen belangrijke, concrete ontwerpeisen voor de nieuwe gebouwen worden geformuleerd.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Natuurinclusieve landbouw is nog exclusief verdienmodel

Column van Jaap Gielen, directeur Agro-innovatiecentrum De Marke: ‘Natuurinclusieve landbouw is nog exclusief verdienmodel’.

Natuurinclusieve Landbouw: het wat, waarom en hoe

Op 4 november was Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut op Agro-innovatiecentrum De Marke bij de boerenbijeenkomst over Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Nick hield daar een presentatie over NIL. De kernboodschappen van zijn betoog zijn in dit artikel verwerkt.

Kennis in en door de praktijk

Een van de projecten van De Marke binnen het provinciaal actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw heet ‘Kennis in en door de praktijk’. In de regio’s Achterhoek, Rivierenland en Gelderse Vallei/Veluwe zijn drie groepen samengesteld van ‘koplopers’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw. De ervaringen, ambities en kennisvragen van deze boeren gaan de inhoud van dit project bepalen. Met hen gaan we in de praktijk experimenteren met nieuwe teelten, nieuwe technieken en nieuwe gewassen. Eind van deze maand start Peter Vanhoof met metingen op vijftien verschillende bedrijven, waaronder Agro-innovatiecentrum De Marke.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.