Onderzoek gebruik Groene Weide Meststof-Maïs als kunstmestvervanger in maïsteelt

Agro-innovatiecentrum De Marke voerde bij melkveebedrijf De Groot in Laren (Gld) een onderzoek uit naar het gebruik van de Groene Weide Meststof-Mais als kunstmestvervanger in de maisteelt. De conclusie is dat de stikstof werkingscoëfficiënt (NWC) van de Groene Weide Meststof-Maïs vergelijkbaar is met de synthetisch geproduceerde kunstmest.

Aanleiding

In de Achterhoek is er een overschot aan varkensmest. Normaliter worden al deze waardevolle nutriënten getransporteerd naar buiten de Achterhoek. Daarnaast voert de Achterhoek weer nutriënten aan in de vorm van kunstmest. Dit past niet in het kader van kringlooplandbouw en circulaire economie. Idealiter worden de nutriënten in de lokale kringloop gehouden.
Groot Zevert Vergisting in Beltrum maakt uit varkensmest en reststromen twee soorten kunstmestvervangers  “Groene Weide-Meststof en Groene Weide Meststof Maïs”. Het verschil is het zwavelgehalte welke bij de laatstgenoemde lager is en hierdoor goed aansluit op de behoefte van maïs. Aanleiding voor het onderzoek vormde de vraag of deze meststof een waardige vervanger kan zijn van kunstmest.

Onderzoeksvragen

Robin Walvoort en Jur Eekelder van De Marke voerden het onderzoek uit in de periode april tot en met december 2020 met als doel de volgende onderzoeksvragen te toetsen:

  • Kan de Groene Weide Meststof-Maïs gebruikt worden als waardige kunstmestvervanger zonder verlies van opbrengst kwaliteit en kwantiteit?
  • Is de stikstof werkingscoëfficiënt van Groene weide meststof maïs (GWMM) vergelijkbaar met synthetisch geproduceerde kunstmest?
  • Wat is het effect van een gedeelde stikstofgift op de stikstofbenutting?
  • Wat is het effect van de verschillende behandelingen op de hoeveelheid N-mineraal (rest-stikstof) na de maïsoogst?

De opdrachtgevers van het onderzoek zijn De Innovatie Coöperatie, Achterhoek Ambassadeurs, Provincie Gelderland en Groot Zevert Beltrum.

Methode

De behandelingen in tabel 1 zijn getoetst in 4 herhalingen waarbij de hoeveelheid kali en zwavel voor elke behandeling gelijk was. De opbrengstmetingen zijn uitgevoerd door Unifarm (Wageningen Universiteit & Research), de analyses zijn uitgevoerd door Eurofins Agro.
Om de stikstof werkingscoëfficiënt (NWC) te berekenen is de volgende formule gebruikt:
NWC (%) = ANR behandeling / ANR referentie * 100%
De Apparent Nitrogen Recovery (ANR) werd berekend met de onderstaande formule:
ANR (%) = ( N opbrengst, behandeling – N opbrengst, onbemest) / N toegediend * 100%

Tabel 1. Overzicht van alle behandelingen


Tabel 2: Gemiddelde opbrengsten voor de 8 behandelingen

Tabel 2: Gemiddelde opbrengsten voor de 8 behandelingen. De nulmeting is enkel bemest met drijfmest. Afkorting KM is kunstmest. Afkorting GWMM is Groene weide-meststof maïs. Kali en zwavel gift was voor elke behandeling gelijk. NWC is de stikstofwerkingscoëfficiënt van de toegediende kunstmest. KM rij is als referentie genomen. Oogst datum was 14-09.


Tabel 3: Gemiddelde voederwaardes voor de 8 behandelingen


Figuur: N-mineraal in de bodem op een diepte van 0-60 cm.

Conclusie

De stikstof werkingscoëfficiënt (NWC) van de Groene Weide Meststof Maïs is vergelijkbaar met de synthetisch geproduceerde kunstmest (tabel 2 en 3). Waarbij de behandeling ‘’GWMM maïszaaien’’ gemiddeld de hoogste stikstof werkingscoëfficiënt en de hoogste kg droge stof opbrengst had, echter zijn de verschillen niet significant. De NWC is berekend op basis van het verschil in opbrengst tussen de nulmeting en de behandelingen met kunstmest. De NWC geeft weer hoeveel procent van de gegeven kunstmest uiteindelijk door de plant wordt opgenomen.

Een gedeelde stikstofgift of een enkele stikstofgift in juni met zowel kunstmest als de GWMM geeft in deze proef geen positief resultaat op de opbrengsten en/of bodemnitraat gehalte. Tevens verschillen de nitraatgehalten in het najaar niet significant tussen de behandelingen, de behandeling ‘’GWMM maïszaaien’’ heeft gemiddeld wel het laagste hoeveelheid N-mineraal in de bodemlaag 0-60 cm van alle behandelingen (figuur 1).


Rapportage

Klik hier voor de resultaten n.a.v. het onderzoek naar het gebruik van de Groene Weide Meststof-Maïs als kunstmestvervanger in de maïsteelt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Nieuwe directeur van Coöperatie De Marke: Jaap Gielen

Jaap Gielen (57) wordt per 1 april de nieuwe directeur van Coöperatie De Marke in het Gelderse Hengelo. Vanuit deze functie gaat Jaap het Agro-innovatiecentrum De Marke aansturen. Een korte kennismaking met Jaap.

Natuurinclusieve landbouw nader bekeken

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke gaan we aan de slag met natuurinclusieve landbouw. De wetenschap deelt natuurinclusieve landbouw in een aantal onderdelen in. Eén daarvan is functionele biodiversiteit, waaronder kruidenrijke graslanden en bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid) vallen. Wat houdt functionele biodiversiteit in en wat heeft een melkveehouder daaraan?

De Marke zoekt naar passend optimaal teeltsysteem

Een belangrijk doel van De Marke is het realiseren van goede gewasopbrengsten bij een optimale mineralenbenutting. De drie droge jaren op een rij zorgden voor een afnemende gewasproductie en voedervoorziening op de droge zandgronden in Hengelo (Gld.) De komende jaren gaan we binnen het KLIMAP-project op zoek naar nieuwe teeltsystemen die positief bijdragen aan het veranderde klimaat.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.