Ontwikkelvisie DE MARKE
Agro-innovatiecentrum in de Achterhoek

Nieuwe uitdagingen

De Marke in Hengelo (Gld.) werkt aan een nieuwe toekomst. Na 30 jaar gaat proefboerderij De Marke verder als zelfstandig coöperatief innovatiecentrum De Marke. De Marke komt in boerenhanden!

Op deze manier stellen we het laatste melkveeproefbedrijf op zandgrond veilig. Dat is nodig, want juist op zandgrond zijn de uitdagingen groot: stikstof, fosfaat, klimaat, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, grondgebondenheid, kringlooplandbouw etc. Er komt een stortvloed van uitdagingen op boeren af.

Boerencoöperatie

Hoe pakken we die zó op dat ze de melkveehouderij op zandgrond niet verzwakken, maar versterken? Met de oprichting van Coöperatie De Marke nemen boeren zelf de verantwoordelijkheid om op die vragen antwoorden te vinden. De leden krijgen een doorslaggevende stem in de agendering van onderzoek en activiteiten op Agro-innovatiecentrum De Marke.

(Inter)nationaal toonaangevend in kringlooplandbouw

De Marke is uniek. Geen proefbedrijf ter wereld heeft over een periode van 30 jaar zo’n complete set aan data en ervaringen over alle facetten van kringlooplandbouw (technisch, economisch, milieukundig). De Marke speelde een sleutelrol in het tot stand komen van voor de sector belangrijke instrumenten als de Kringloopwijzer en BEX. De Marke nam deel aan een groot aantal nationale en internationale onderzoekstrajecten. Het ministerie van LNV wees vorig jaar De Marke aan als een van de Landelijke Proeftuinen voor Precisielandbouw.

De betekenis van De Marke reikt dan ook verder dan alleen de Achterhoek of Oost Nederland. Wat op Agro-innovatiecentrum De Marke ontwikkeld wordt, is belangrijk voor de hele Nederlandse melkveehouderij, in het bijzonder die op zandgrond. Ook voorbij de landsgrenzen is het onderzoek op De Marke van grote betekenis. Natuurinclusieve kringlooplandbouw wordt ook internationaal een steeds belangrijker thema.

Bruggehoofd van Wageningen University & Research in de Achterhoek

De nieuwe coöperatie is tot stand gekomen in goed overleg met Wageningen UR, de huidige eigenaar van De Marke. De relatie met Wageningen UR blijft nadrukkelijk in stand. De ambitie is dat de inzet van Wageningse onderzoekers op Agro-innovatiecentrum De Marke en in de regio de komende jaren sterk zal toenemen.

De coöperatie gaat het erf en de gebouwen en enkele omliggende hectares overnemen van Wageningen UR. Dit biedt de mogelijkheid om actief, bedrijfsleven gestuurd, de faciliteiten te vernieuwen en geschikt te maken voor nieuwe ambities. De huidige gebouwen zijn gedateerd, dat biedt de kans om grensverleggende nieuwe (stal)concepten te ontwikkelen die inspelen op de eisen van de toekomst. De overige gronden worden gepacht van Wageningen UR.

Onderzoeken, leren, innoveren en lanceren

Agro-innovatiecentrum De Marke is en blijft een uniek onderzoeksbedrijf. Dankzij een bijdrage uit de Achterhoekse Regiodeal worden nieuwe onderzoeks- en demoprogramma’s ontwikkeld. Dit betreft de thema’s kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatrobuuste landbouw en precisielandbouw. Dit sluit aan bij de aanwijzing van de Achterhoek als innovatieregio voor kringlooplandbouw door het ministerie van LNV. Maar de toekomst van Agro-innovatiecentrum De Marke is breder dan alleen onderzoek.

Bezoek aan De Marke

De Marke gaat nauwer samenwerken met het landbouwonderwijs. Er worden nieuwe vormen van praktijkleren ontwikkeld die de toekomstige werkers in de sector vertrouwd maken met de landbouw van vandaag en morgen.

Daarnaast komt er een ‘innovatiehub’ die studenten van MBO-, HBO- en WO-opleidingen gaat koppelen aan projecten van Agro-innovatiecentrum De Marke en het agrarische bedrijfsleven.

Er worden werkplekken en werkplaatsen ingericht waar studenten, samen met ondernemers, kunnen experimenteren en nieuwe kennis en technologieën kunnen ontwikkelen.

Bij het ontwikkelen van innovaties gaan we samenwerken met CIVON in Ulft, De Steck in Doetinchem en de high tech industrie. De ambitie is dat Agro-innovatiecentrum De Marke een van de ‘lanceerplatforms’ voor nieuwe bedrijvigheid met nieuwe startups en jong talent wordt.

Agro-innovatiecentrum De Marke werkt intensief samen met Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). VKA biedt een effectieve, praktijkgerichte infrastructuur om nieuwe kennis en kunde direct door te laten stromen naar de agrariërs in de regio.

Trefcentrum en broedplaats

Agro-innovatiecentrum De Marke wordt door de uitbreiding van functies en activiteiten de bruisende plek voor bottom-up vernieuwing in de landbouw. Een innovatiebroedplaats waar boeren, MKB-ers, onderzoekers en studenten elkaar ontmoeten en inspireren.

Daarnaast groeit De Marke uit tot een cluster van samenwerkende organisaties. Vereniging VKA heeft haar kantoor al op De Marke en hetzelfde zit in de planning voor de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA).

De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.