Pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de Achterhoek van start

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? De pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij gaat hier voor de Achterhoek op zoek naar een antwoord.

Het ministerie van LNV wil verkennen op welke wijze een verbinding van akkerbouw en veehouderij op een lokale of regionale schaal kan bijdragen aan het halen van de doelen bij een overgang naar kringlooplandbouw. Dit gebeurt in het kader van het Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw perspectief’ voor kringlooplandbouw.

Achterhoek

Hiervoor zijn zes pilots in vijf experimenteergebieden opgezet. Agro-innovatiecentrum De Marke, vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) en Wageningen Livestock Research zijn samen verantwoordelijk voor de pilot in de Achterhoek.

Het doel van de vierjarige pilot is, met het oog op meer kringlooplandbouw, het grondgebruik in de Achterhoek optimaler in te richten. Het huidige Achterhoeks bouwplan bestaat voornamelijk uit melkveebedrijven met gras en maisteelt. Daarnaast zijn enkele grote akkerbouwers actief die gespecialiseerd zijn in de teelt van hoog salderende gewassen als aardappelen. De teelt van die gewassen vindt voor een groot deel plaats op huurgrond van melkveehouders.

Optimaal bouwplan

In de zomer van 2021 starten we met een verkenning van een praktische duurzame inpassing van akkerbouwteelten in de melkveehouderij. Hierbij gebruiken we het netwerk van VKA-boeren en gaan we een kennisgroep oprichten. Deze verkenning moet leiden tot verschillende scenario’s voor een optimaal Achterhoeks bouwplan. Het Nieuwe Achterhoeks Bouwplan draagt niet alleen bij aan de optimalisatie van kringlooplandbouw, maar ook aan oplossingen voor andere grote vraagstukken als klimaatmitigatie en
–adaptatie (voorkomen van verdere klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen), verdroging, stikstofdepositie en biodiversiteit. Vergroten van de toegevoegde waarde voor de agrarische ondernemers (verdienvermogen) en het creëren van nieuwe verdienmodellen (bijvoorbeeld korte ketens) zijn een belangrijke randvoorwaarde.

Teeltproeven

Op basis van de bevindingen gaan we in de hierop volgende jaren zowel praktische teeltproeven doen als ook een administratieve zoektocht houden naar hoe om te gaan met knellende wet- en regelgeving. Voor de kennisgroep en de teeltproeven zijn we nog opzoek naar deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich melden via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl vóór 6 augustus a.s.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Een goede pH, de basis voor een goed functionerende bodem

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? De pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij gaat hier voor de Achterhoek op zoek naar een antwoord.

Pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de Achterhoek van start

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? De pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij gaat hier voor de Achterhoek op zoek naar een antwoord.

Rapporten, rapporten en nog eens rapporten…

Afgelopen weken verschenen weer verschillende rapporten over hoe het verder moet met Nederland en met haar landbouw-sector in het bijzonder. De inkt van het ene rapport was nog nauwelijks opgedroogd of het volgende rapport werd alweer gepresenteerd. Reden ook om voor veel van onze collega’s afgelopen week wederom uiting te geven aan het vechten voor ons bestaansrecht middels een demonstratie.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.