Pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de Achterhoek van start

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? De pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij gaat hier voor de Achterhoek op zoek naar een antwoord.

Het ministerie van LNV wil verkennen op welke wijze een verbinding van akkerbouw en veehouderij op een lokale of regionale schaal kan bijdragen aan het halen van de doelen bij een overgang naar kringlooplandbouw. Dit gebeurt in het kader van het Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw perspectief’ voor kringlooplandbouw.

Achterhoek

Hiervoor zijn zes pilots in vijf experimenteergebieden opgezet. Agro-innovatiecentrum De Marke, vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) en Wageningen Livestock Research zijn samen verantwoordelijk voor de pilot in de Achterhoek.

Het doel van de vierjarige pilot is, met het oog op meer kringlooplandbouw, het grondgebruik in de Achterhoek optimaler in te richten. Het huidige Achterhoeks bouwplan bestaat voornamelijk uit melkveebedrijven met gras en maisteelt. Daarnaast zijn enkele grote akkerbouwers actief die gespecialiseerd zijn in de teelt van hoog salderende gewassen als aardappelen. De teelt van die gewassen vindt voor een groot deel plaats op huurgrond van melkveehouders.

Optimaal bouwplan

In de zomer van 2021 starten we met een verkenning van een praktische duurzame inpassing van akkerbouwteelten in de melkveehouderij. Hierbij gebruiken we het netwerk van VKA-boeren en gaan we een kennisgroep oprichten. Deze verkenning moet leiden tot verschillende scenario’s voor een optimaal Achterhoeks bouwplan. Het Nieuwe Achterhoeks Bouwplan draagt niet alleen bij aan de optimalisatie van kringlooplandbouw, maar ook aan oplossingen voor andere grote vraagstukken als klimaatmitigatie en
–adaptatie (voorkomen van verdere klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen), verdroging, stikstofdepositie en biodiversiteit. Vergroten van de toegevoegde waarde voor de agrarische ondernemers (verdienvermogen) en het creëren van nieuwe verdienmodellen (bijvoorbeeld korte ketens) zijn een belangrijke randvoorwaarde.

Teeltproeven

Op basis van de bevindingen gaan we in de hierop volgende jaren zowel praktische teeltproeven doen als ook een administratieve zoektocht houden naar hoe om te gaan met knellende wet- en regelgeving. Voor de kennisgroep en de teeltproeven zijn we nog opzoek naar deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich melden via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl vóór 6 augustus a.s.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Technisch vernuft tijdens NPPL-open dag op De Marke

Op 25 augustus opende Agro-innovatiecentrum De Marke haar deuren in Hengelo (GLD) voor de open dag in het kader van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Tijdens de jaarlijkse open dagen NPPL on tour openen NPPL-deelnemers hun deuren voor andere boeren en geïnteresseerden om de opgedane ervaringen op het gebied van precisielandbouw te delen. Maar liefst ruim 120 bezoekers bezochten de open dag.

Verkenning van natuurinclusieve landbouw op De Marke

Op dit moment is er veel aandacht voor natuurinclusieve landbouw (NIL), maar wat houdt NIL precies in? En hoe geven we NIL vorm op een melkveebedrijf op zandgrond? Samen met wetenschappers en mensen uit de praktijk willen we deze vragen vertalen naar een onderzoeksprogramma voor Agro-innovatiecentrum De Marke.

Kennis in en door de praktijk

Dankzij het provinciaal actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw, kreeg Agro-innovatiecentrum De Marke twee projecten toegewezen. Het eerste heet ‘Kennis in en door de praktijk’. In de regio’s Achterhoek, Rivierenland en Gelderse Vallei/Veluwe hebben we drie groepen samengesteld van ‘koplopers’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw. De ervaringen, ambities en kennisvragen van deze boeren gaan de inhoud van dit project bepalen. Met hen gaan we in de praktijk experimenteren met nieuwe teelten, nieuwe technieken en nieuwe gewassen.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.