Projecten
Deze pagina geeft een overzicht weer van projecten die uitgevoerd worden door agro-innovatiecentrum De Marke in samenwerking met Wageningen Livestock Research (WUR).

Fiche 5.1

Kennis in en door de praktijk
Fiche 5.1 van actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw Gelderland.

Dit project, getrokken vanuit Agro-innovatiecentrum De Marke, vindt plaats in de Achterhoek maar ook in de regio’s Veluwe en Rivierenland. In deze drie regio’s zijn groepen van vooruitlopende boeren samengesteld die samen praktische kennis gaan ontwikkelen voor natuurinclusieve landbouw. Bij deze groep van totaal zo’n 20 boeren worden onderzoeken en experimenten gedaan om nieuwe ervaring op te doen op het gebied van NIL voor de melkveehouderij, maar ook voor andere sectoren zoals fruitteelt, akkerbouw, pluimvee- en varkenshouderij.

Samenwerkende partijen zijn: Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland en Agro-innovatiecentrum De Marke

Fiche 5.2

Agro-Innovatiecentrum De Marke als proefbedrijf voor natuurinclusieve landbouw
Fiche 5.2 actieprogramma Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Op dit moment is er veel aandacht voor natuurinclusieve landbouw (NIL), maar wat houdt NIL precies in? En hoe geven we NIL vorm op een melkveebedrijf op zandgrond? Samen met wetenschappers en mensen uit de praktijk willen we deze vragen vertalen naar een onderzoeksprogramma voor Agro-innovatiecentrum De Marke.

Samenwerkende partijen zijn: Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland, Wageningen University and Research en Louis Bolk Instituut

KOEIEN & KANSEN

Maatschappelijke acceptatie van de bedrijfsvoering is voor de toekomst van de melkveehouderij van groot belang.

Veel melkveehouders zijn van mening dat niet alleen techniek en economie belangrijk zijn voor de toekomst van hun bedrijf, maar dat ook de stem van de maatschappij een belangrijke factor is. Zo beheren veehouders een groot deel van het Nederlandse landschap. Hoe gaan ze om met milieu, natuur, landschapsinrichting en dierwelzijn? In het project ‘Koeien & Kansen’ zoekt een groep van zestien enthousiaste melkveehouders samen met agro-innovatiecentrum De Marke en onderzoekers van Wageningen UR naar de mogelijkheden van een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde en gewaardeerde melkveehouderij.

Partners in Koeien & Kansen zijn het ministeries van LNV en EZ, ZuivelNL en Wageningen UR

Ontwikkeling KringloopWijzer

De KringloopWijzer brengt voor een melkbedrijf de mineralenkringlopen in beeld.

Uit de kringlopen volgen de kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralenbenuttingen, ammoniakemissie en emissies van broeikasgassen. Agro-innovatiecentrum

De Marke levert data voor de wetenschappelijk onderbouwing van de rekenregels van de KringloopWijzer.

Vruchtbare Kringloop

Vruchtbare Kringloop wil agrarische ondernemers inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen.

Bedrijven die zich klaar te maken voor de toekomst wat betreft bedrijfsresultaten, milieukwaliteit, waterbeheer en bodemvruchtbaarheid.

Agro-innovatiecentrum De Marke werkt nauw samen met de Vruchtbare Kringloop Nederland en in het bijzonder met Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). Kennis, aanwezig op De Marke komt zo beschikbaar voor deelnemers van de VKA. Daarnaast beheren en analyseren onderzoekers van De Marke de (KLW)data van VKA.

De uitkomsten vormen een belangrijke basis voor verbeteren van de resultaten. De VKA is gehuisvest op De Marke.

Klei toevoegen aan zandgrond, op gras- en maisland

Door toevoeging van kleigrond kan de kwaliteit van zandgrond verbeterd worden.

Het vochthoudend vermogen neemt toe en de afbraak van organische stof wordt geremd.

Op De Marke liggen twee proefvelden om de werking te onderzoeken. Eén op gras- en één op bouwland. Op grasland wordt in drie jaar, drie maal 1,5 cm klei aangebracht. Er wordt een 0-veld en twee soorten klei vergeleken: zware klei en licht klei. Bij bouwland worden een 0-veld vergeleken met laag van 5 en 10 cm, ook met twee soorten klei.

Groene Weide Meststof, proefveld op gras- en maisland

Op agro-innovatiecentrum De Marke zijn veldproeven aangelegd om de werking van de Groene Weide Meststof te onderzoeken.

Naast het verkrijgen van inzicht in de agronomische werking van de Groene Weide Meststof zijn de veldproeven bedoeld om het risico op nitraatuitspoeling in kaart te brengen. De proeven worden uitgevoerd op zowel gras- als maïsland. Deze zijn aangelegd op De Marke een bij Andre de Groot in Laren.

Samenwerkende partijen zijn: Groot Zevert Vergisting, st. Biomassa, Wageningen UR, agro-innovatiecentrum De Marke en de Innovatie Coöperatie.

Bodemverbetering met Slibcompost

Bodemverbetering met slibcompost.

Het project ‘bodemverbetering met slibcompost’ wordt uitgevoerd op agro-innovatiecentrum de marke in Hengelo (Gld.)

Op De Marke wordt onderzocht of en hoe zuiveringsslib in de vorm van slibcompost opnieuw kan worden toegepast als meststof en bodemverbeteraar in de landbouw.

De proef wordt ondersteund door de Provincie Gelderland, LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, het Melkveefonds en STOWA.

 

Kaumera-slib als meststof voor snijmais

Grondstoffen worden schaars. Daarom is het belangrijk om circulair te denken en te zoeken naar nieuwe manieren om grondstoffen te winnen.

Nederlandse waterschappen, wetenschap en het bedrijfsleven werken samen aan het omvormen van afvalwaterzuiveringen tot ‘fabrieken’ waar schoon water, schone energie én waardevolle grondstoffen geproduceerd worden.

Eén van deze grondstoffen is de nieuwe biobased grondstof Kaumera, dat gewonnen wordt uit rest- en afvalwater.

Op agro-innovatiecentrum De Marke wordt de bemestende waarde van Kaumera-slib onderzocht op een snijmaisproefveld.

Druppelirrigatie in mais en aardappelen

Doel van druppelirrigatie is de plant constant, optimaal van vocht te voorzien.

Druppelirrigatie kan nauwkeurig gestuurd worden en de benutting is beter dan via beregenen. Vragen hierbij zijn: de wijze van aanleg, onderlinge afstand, boven of onder de grond, waterdosering, kosten en baten.

Project is een samenwerking tussen Waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Grasland weerbaar maken tegen engerlingen

Engerlingen kunnen in grasland op droge zandgrond grote schade veroorzaken.

Om gras weerbaarder te maken is op agro-innovatiecentrum De Marke een proefveld aangelegd met diverse varianten om engerlingenschade te beperken. Er worden diverse grassoorten en bodemverbeteringen vergeleken.

Nationale Proeftuin Precisie Landbouw NPPL

Agro-innovatiecentrum De Marke is deelnemer van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw.

Precisietechnieken blijken op agrarische bedrijven minder praktijkrijp dan waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken.

De Marke wil hier samen met de partners invulling aan geven. Dit zijn LNV en WUR

Zonnepanelen op water

Agro-innovatiecentrum De Marke organiseert samen met diverse partijen twee projecten met zonnepanelen op De Markeplas.

Onderzoeksproject DRIVER

  • Kleinschalig, tijdelijk project
  • Onderzoek naar impact drijvende zonnesystemen op waterkwaliteit

 

Zonnepanelen postcoderoos,
Cooperatie BioZon, AGEM

  • Zonneproject voor deelname lokale bewoners
  • Relatief kleinschalig

Proefveld vergelijking digitale opbrengstbepaling

tekst en beeld nog aanleveren

Beweidings onderzoek

tekst en beeld nog aanleveren

De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.