Technisch vernuft tijdens NPPL-open dag op De Marke

Op 25 augustus opende Agro-innovatiecentrum De Marke haar deuren in Hengelo (GLD) voor de open dag in het kader van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Tijdens de jaarlijkse open dagen NPPL on tour openen NPPL-deelnemers hun deuren voor andere boeren en geïnteresseerden om de opgedane ervaringen op het gebied van precisielandbouw te delen. De Marke is het eerste melkveebedrijf dat ooit bezocht is door NPPL on Tour dus de belangstelling was groot. Maar liefst ruim 120 bezoekers bezochten de open dag.

Voor De Marke kan precisielandbouw een belangrijke rol gaan vervullen om milieukundige en maatschappelijke doelen te bereiken die ook binnen de andere thema’s zoals klimaat, kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw aan de orde zijn. Een optimale benutting van stikstof uit drijfmest is één van de speerpunten van bedrijfsleider Zwier van der Vegte: ‘Ons melkveebedrijf wil zoveel mogelijk (ruw) eiwit uit stikstof maken en zo min mogelijk stikstof verliezen naar bodem, oppervlaktewater en lucht.’

Experimenten op De Marke

Binnen het project NPPL wordt op de Marke binnen vier projecten geëxperimenteerd met precisielandbouwtechnieken om dit te realiseren en de praktijkrijpheid van de technieken te verbeteren. Dit zijn de vier thema’s waar De Marke aan werkt en die op de open dag toegelicht werden:

  • Real-time drijfmestanalyse met NIR sensoren op de bemester
  • Opbrengstmetingen ruwvoer met allerlei sensoren
  • Bodemscans uitvoeren om variatie binnen percelen in kaart te brengen
  • Monitoring van waterhuishouding voor een efficiënte beregening

De betrokken wetenschappers vanuit de Wageningen Universiteit, maar ook de toeleveranciers van de diverse hightechsystemen gaven op de open dag tekst en uitleg over de over de precisielandbouwtechnieken en de behaalde resultaten op De Marke.

Rondgang langs thema’s

De 120 bezoekers werden, na de plenaire introductie van Corné Kempenaar (projectleider NPPL) en Zwier van der Vegte, verdeeld in acht groepen. De groepen gingen in rondes van 15 minuten langs de vier NPPL-thema’s van De Marke, maar ook werden andere thema’s aangeboden:

  • Zelfbouw RTK-GPS systemen
  • Autonome onkruidbestrijding maïs
  • Alternatieve voedergewassen op het demoveld van De Marke
  • Maken van taakkaarten in de hightech onderwijsbus van het Zone.College

NPPL 2.0

De dag was zeer geslaagd met veel positieve reacties. Corné en Frans Lips, de NPPL betrokkenen vanuit het LNV, sloten de open dag af. De eerste vier jaar NPPL zitten er bijna op, maar er komt een vervolg van wederom vier jaar voor NPPL 2.0. De focus zal hier voornamelijk liggen op slim databeheer en -gebruik en een gebiedsgerichte aanpak. Het doel van NPPL is om de verduurzaming van de landbouwsector te versnellen door de adoptie van precisielandbouwtoepassingen in de praktijk te stimuleren.

Voor meer informatie over deze dag, precisielandbouw of NPPL, neem contact op met jur.eekelder@demarke.eu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Agro-innovatiecentrum. Hoezo?

De Marke heeft haar titel veranderd van proefboerderij in Agro-innovatiecentrum. Maar waarom? Wat willen we daarmee zeggen? Column van Carel de Vries, adviseur Agro-innovatiecentrum De Marke

Ga voor een scherpe BEX!

De aandacht voor BEX (bedrijfsspecifieke excretie van stikstof en fosfaat) nam de laatste jaren af. De redenen hiervoor zijn divers: minder makkelijk voordeel te behalen ten opzichte van forfaitair, de mestafzetkosten per kuub gingen omlaag en het fosfaatoverschot loste zich langzaam op door lagere gehalten in gras en krachtvoer. Voor stikstof nam de urgentie echter toe. Dit vraagt opnieuw aandacht die via een scherpe BEX gerealiseerd kan worden.

Nieuwe doorzaaitechniek op Agro-innovatiecentrum De Marke

Het doorzaaien van gras, klaver en kruiden in een graszode is lastig. Voor het vergroten van de biodiversiteit zijn veel veehouders op zoek naar een geslaagde doorzaaitechniek. Bij De Marke doen we een experiment met een nieuwe doorzaaitechniek.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.